ورود کاربران

تحلیل هزینه فایده احداث راه آهن "میانه ـ بستان آباد ـ تبریز"

نام و نام خانوادگی: حسنعلی قنبری ممان

این نویسنده 0 مطلب نوشته است

صداي ميانه: ضمن تشكر از آقاي دكتر قنبري ممان ،نامزد انتخاباتي مجلس نهم، بابت ارسال اين مقاله و دعوت از ساير نامزدها براي ورود در اين محيط مجازي ميانه ايها، از مخاطبان عزيز صداي ميانه تقاضا داريم براي پرهيز از تبليغ يا تخريب، از ارسال كامنتهاي حمايتي يا تخريبي پرهيز كنند و صرفاً در مورد اين موضوع به بحث بپردازند.

##################################

 

تحلیل هزینه فایده احداث راه آهن "میانه ـ بستان آباد ـ تبریز"

دکتر حسنعلی قنبری ( استادیار دانشگاه شھید بھشتی)

دکتر حسنعلی قنبری ممان نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه شهرستان میانهمقدمه

الگوي ارائه شده براي ارزیابی پروژه هاي حمل و نقل منوط به ارگان و سازمانی است که تصدي پروژه را بر عهده دارد. هرگاه بخش خصوصی عهده دار این مسئولیت باشد،الگوي ارائه شده به صورت ارزیابی تجاري است و هرگاه دولت و بخش عمومی عهده دار طرح باشد تحلیل به صورت تحلیل هزینه- فایده اجتماعی یا اصطلاحاً Social Cost- benefit Analysis تعریف می گردد.

معمولا جذابیت تحلیل هزینه- فایده اجتماعی در جایی است که بازاري براي هزینه ها و منافع پروژه و یا بخشی از آنها وجود ندارد. در این شرایط سعی می گردد که از قیمتهاي سایه اي و روشهاي جایگزین استفاده شود. یکی از بخش هاي جالب توجه اختلاف میان ارزیابی اجتماعی در مقابل ارزیابی تجاري، شناخت هزینه ها و منافعی است که نمی توان آنها را در عملیات حسابداري و حسابرسی موسسه اقتصادي وارد ساخت و از این رو بصورت یک اثر خارجی یا Externality Effect با آنها برخورد می گردد.

در این مقاله قصد داریم پیرامون چارچوب الگویی بپردازیم که در ارزیابی اقتصادي احداث راه آهن میانه- بستان آباد- تبریز طراحی نموده ایم.

این خط راه آهن در مقایسه با راه آهن موجودي میانه-تبریز که از مراغه عبور می کند 110 کیلومتر کوتاه تر است.

طرح مسئله:
امروزه راه آهن میانه- تبریز از مراغه عبور می نماید. طولانی شدن این مسیر به دلایل طرح مسیر که به جاي استفاده از یک مسیرنسبتا مستقیم از یک مسیر دوار استفاده می کند سبب گردیده که حمل بار و مسافر مسیر طولانی تر را طی نماید. هرگاه مسیر میانه- بستان آباد- تبریز را به عنوان یک مسیر ایده آل تصور کنیم، میتوانیم مسیر را 110 کیلومتر کوتاه تر نماییم. در این گزارش سعی گردیده از ارائه مباحث تکنیکی ، اعداد و آمار استفاده خودداري گردد. بر این اساس در گزارش حاضر فقط چارچوب الگوي پرسش هاي خود را ارائه می نماییم. بخش سوم و چهارم این گزارش به هزینه ها و منافع پروژه و زیر مجموعه هاي آن پرداخته و در بخش آخر نتایج حاصله از شاخص هاي اقتصاد مهندسی ارائه می گردد.

هزینه هاي طرح:
هزینه هاي پروژه در قالب هزینه هاي فرصت بصورت زیر طبقه بندي میگردد:

هزینه هاي احداث مسیر

هزینه ها ي احداث مسیر شامل هزینه هاي زیرسازي و روسازي می گردد.

هزینه هاي خرید وسایل نقلیه و واگن

هزینه هاي خرید وسایط نقلیه که بر اساس اطلاعات حاصله از سوابق حمل و نقل در مسیر راه آهن موجود 12 قطار باري و 3 قطار مسافربري براي فعالیت در مسیر مورد مطالعه نیاز می باشد. از این رو ما به 480 واگن باري و 30 واگن مسافربري نیاز داریم.

هزینه هاي بهره برداري

هزینه هاي بهره برداري بر اساس آمارهاي واقعی که از طرف راه آهن محاسبه شده است مورد محاسبه قرار گرفته و با فرض یکسان فرض نمودن نرخ تورم براي درآمدها و هزینه ها در طول عمر پروژه می توان از نرخ تورم صرف نظر نمود.

هزینه هاي زیست محیطی

بصورت کلی می توان تاثیرات زیست محیطی احداث راه آهن میانه-بستان آباد- تبریز را دردو عنوان هزینه آلودگی صوتی و منافع ناشی از کاهش تصادفات جاده اي نگریست که بخش اخیر در مبحث منافع پروژه مورد بررسی قرار می گیرد. بدیهی است که تاثیرات ایجاد این طرح به مراتب از دو مورد فراتر می رود ، اما به دلیل اهمیت بیشتر تصادفات و آلودگی صوتی از موارد دیگر صرف نظر می شود. با فرض اینکه مسیر مورد نظر تقریبا به موازات مسیر جاده فعلی میانه-بستان آباد-تبریز می باشد، 50 هکتار جنگل کاري با تراکم 600 نهال به عنوان هزینه ناشی از آلودگی صدا نیاز می باشد که انتظار میرود طی 4 سال انجام گیرد.

هزینه هاي تولید از دست رفته

هزینه هاي تولید از دست رفته در حقیقت به زمینی اشاره می گردد که اختصاص آن به پروژه حمل و نقل مانع از بهره برداري کشاورزي از آن می شود. حال اگر در مسیر مورد نظر شعاع 50 متري را به عنوان حریم خطوط راه آهن در نظر بگیریم مسافتی که راه آهن به خود اختصاص خواهد داد برابر حدود 1920 هکتار خواهد بود که اگر از فضاي مورد نظر 25 درصد آن قابلیت کشت داشته باشد 480 هکتار گندم کاري به عنوان هزینه از دست رفته تلقی خواهد شد.

از آنجاییکه هزینه ها به صورت اجتماعی نیز نگریسته شده است، هزینه هاي مورد نظر در دستمزد و مزایا، نرخ ارز، قیمت سوخت، قیمت گندم تعدیل شده است.

3)منافع پروژه:
منافع پروژه مسیر راه آهن میانه-بستان آباد-تبریز به صورت زیر می باشد:
منافع حاصل از فروش بلیط مسافر و حمل بار در راه آهن
منافع ناشی از کاهش تصادفات
منافع منافع ناشی از کاهش هزینه هاي بهره برداري
منافع ناشی از صرفه جویی در وقت

قبل از تشریح جزئیات منافع پروژه ابتدا می بایستی ترافیک روي مسیر برآورد گردد و بر این اساس ترافیک روي مسیر از سه منبع تعریف می شود :
الف)ترافیک منتقل شده از خط راه آهن میانه-مراغه-تبریز
ب)ترافیک منتقل شده از جاده فعلی میانه-بستان آباد-تبریز
ج)ترافیک بوجود آمده یا خلق شده به خاطر ایجاد سرمایه گذاري حاصله

بخش الف از داده هاي سري زمانی منتشره از سوي راه آهن استفاده گردیده که از آنها در یک مدل اقتصاد سنجی سري زمانی و آزمون هاي وابسته نظیر دیکی- فولر بکار رفته است.

در بخش ب از اختلاف هزینه هاي حمل و نقل و سهم آنها در کل هزینه ها استفاده شده است که بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازي و استفاده از نمونه گیري جاده اي سال 1374 مرکز آمار ایران صورت گرفته است.

بخش ج به صورت درصدي از میزان ترافیک بار و مسافر منتقل شده ( بصورت بخش الف و ب) تعریف شده است.بعبارت دیگر بخش ج بصورت 20 درصد مجموعه دو بخش الف و ب براي بار و 10 درصد مجموعه دو بخش الف و ب براي مسافر تعریف شده است.
در خصوص میزان رشد ترافیک به علت عدم وجود آمار براي سالیان متمادي نمی توان از مدلهاي آماري و اقتصادسنجی استفاده نمود. در این گونه موارد معمولاً نرخ مشخص و تعریف شده اي براي رشد ترافیک در نظر می گیرند که بر گرفته از رشد جمعیت منطقه، نرخ رشد تولید نا خالص منطقه است. در اینجا ما از نرخ رشد
مصرف گازوئیل به عنوان یک متغیر جایگزین استفاده می کنیم. حال با توجه به طرح چارچوب کلی میزان تقاضاي بار و مسافر روي مسیر می توان پایه اي را براي الگوي منافع طرح در نظر گرفت.
براي محاسبه منافع حاصل از فروش بلیط مسافر وحمل بار درراه آهن از تفاوت تعرفه حمل و نقل و هزینه تن-کیلومتر بار و تعرفه کیلومترمسافر استفاده شده است.
با توجه به انتقال بخشی از ترافیک مسیر جاده اي میانه-بستان آباد-تبریز بر روي راه آهن و با در نظر گرفتن نسبت نا چیز تصادفات در حمل و نقل ریلی با تصادفات در حمل و نقل جاده اي و با بررسی تصادفات جاده اي این استان بر اساس گزارش سازمان حمل و نقل پایانه هاي کشور در سال 1373 به نظر می رسد در محور میانه-تبریز بطور متوسط 808 تصادف روي می دهد که حدود 70 نفر در این میان کشته می شوند و از اینرو منافع حاصل از 20 درصد ارزش تصادفات و 10 درصد ارزش دیه کشته شدگان به عنوان منافع ناشی از کاهش تصادفات در نظر گرفته می شوند.
از سوي دیگر از آنجاییکه مسیر راه آهن میانه-بستان آباد-تبریز 110 کیلومتراز مسیر میانه-مراغه-تبریز کوتاه تر است،بنابراین بخشی ازمنافع پروژه به منافع حاصله از کاهش هزینه هاي بهره برداري اختصاص دارد. این منافع از آنجا ناشی می شود که هرگاه لوکوموتیو و واگنهاي باري و مسافري که می بایستی مسیر میانه-تبریز را طی نمایند، با استفاده ازمسیر جدید به میزان 110 کیلومتر هزینه بهره برداري آن کاهش می یابد.

و بالاخره آخرین منافع تعریف شده در ارزیابی این پروژه منافع ناشی از صرفه جویی وقت می باشد. صرفه جویی وقت هم براي مسافرین جابجا شده و هم براي طول عمر قطارها و واگن ها محاسبه گردیده است. اما زمان صرفه جویی شده بار در نظر گرفته نشده است. زمان صرفه جویی شده مسافرین با در نظر گرفتن حداقل دستمزد پرداختی به نیروي کار، محاسبه گردیده که با توجه به نرخ بیکاري منطقه آذربایجان شرقی تعدیل شده است. همچنین در خصوص وقت صرفه جویی شده در مورد قطارها بر اساس در نظر گرفتن طول عمر آنها محاسبه شده است.
این گزارش بر اساس افزایش و کاهش 25 درصدي هزینه ها و منافع پروژه تحلیل حساسیت صورت گرفته و همچنین نرخ تنزیل در نظر گرفته شده بصورت 15 درصد، 20 درصد، 24 درصد، و بلاخره 36 درصد محاسبات مجدد صورت گرفته است. البته در تحلیل اجتماعی پروژه نرخ تنزیل 4 درصد در نظر گرفته شده است.

4)نتیجه گیري:
با توجه به الگوي ارائه شده پیرامون هزینه ها و منافع پروژه احداث راه آهن میانه- بستان آباد-تبریز و شاخصهاي اقتصاد مهندسی بدست آمده در این خصوص، در هر دو شکل ارزیابی تجاري و تحلیلی هزینه- فایده اجتماعی، نتایج حاکی از توجیه پذیري بالا می باشد. ارزش فعلی خالص در هر دو تحلیل مثبت و میزان آن نیز قابل توجه است.

در بحث ارزیابی تجاري شاخصهاي اقتصاد مهندسی نرخهاي بهره متفاوت موردمحاسبه قرارگرفته است که جواب همگی قابل قبول بوده است. در بحث ارزیابی اجتماعی(تحلیل هزینه اجتماعی) نیز شاخصهاي ارزش فعلی خالص و نسبت هزینه-فایده با نرخ تنزیل اجتماعی محاسبه شده بدست آمده است که همگی قابل قبول می باشند. نرخ بازدهی داخلی هر دو تحلیل به میزان قابل توجهی بالا است. بطوریکه این نرخ براي تحلیل تجاري 49.5 درصد و در تحلیل هزینه فایده 41.6 درصد میباشد، نسبت هزینه به فایده در هر دو تحلیل بزرگتر از یک است. این نسبت در بدترین حالت خود به میزان 1.81 براي تحلیل تجاري با نرخ بهره 36 % است.

نتایج حاصله از شاخصهاي اقتصادي مهندسی با استفاده از تحلیل حساسیت مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته است. نحوه بکارگیري تحلیل حساسیت الهام گرفته از مطالعۀ مورد (احداث یک بزرگراه اصلی) می باشد. براي اعمال تحلیل حساسیت، هرکدام از هزینه ها به تنهایی 25 % افزایش یافته سپس انعکاس آن در ارزش فعلی خالص پروژه یعنی NPV مورد بررسی قرار گرفته است. این عمل براي هر کدام از موارد منافع طرح نیز به صورت 25 % کاهش تکرار شده است. در آخر تمامی هزینه ها 25 % افزایش و تمام منافع 25 % کاهش یافته است اما طرح مورد نظر کماکان توجیه پذیري خود را حفظ کرده است.

پیش بینی ترافیک مورد نظر دراین گزارش که از روش ARIMA استفاده شده است با نرخ رشد 5% مورد مقایسه قرار گرفته است که خود نشان دهنده واقع بینی در پیش بینی بوده است.

نرخ رشد 5% کمترین نرخ بکار رفته در مطالعات ارزیابی اقتصادي است که براي تهیه این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو با توجه به شاخصهاي اقتصاد مهندسی و بحث تحلیل حساسیت به کار رفته به نظر می رسد که پروژه احداث راه آهن میانه-بستان آباد-تبریز از توجیه اقتصادي بالایی برخوردار می باشد.

منابع:

مهرآذین ، هاشم.( 1370 ). مهندسی ترافیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

Pearce.D.W. (1986).Cost- Benefit Analysis,Macmillan press

Board.T. and.B. dutresor.(1985). Benefit-Cost Analysis Guide, Canadian Government,Publishing Center

Gramlich,E.M.(1981).Benefit-Cost of Government Programs. Prentice- Hall

Johnston.R.A. and M.A.Delnchi. (1989). Evaluation Methods for Rail Transit Projects Transportation Research Vol.23 ,No 4.pp.1-18

Adler Hams. (1987).Economic Appraisal of Transportation Projects Indiana University press

http://www.pic.iran-forum.ir/images/xf8vbnkaue1gckl11ebp.jpg

www.drghanbarimaman.ir

********************

 

 

Comments  

#40 اسماعیل » 1390-12-10 12:57

البته به این نکته هم باید اشاره گردد که از نظر اخلاقی بهتر بود اسم پدیدآورنده اصلی یعنی آقای علیرضا اقبالی هم به عنوان یکی از نویسندگان مقاله ذکر می گردید.
0+−
اسماعیل
اسماعیل

#39 اسماعیل » 1390-12-10 12:54

این مقاله کوتاه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تحلیل هزینه فایده احداث راه آهن میانه - تبریز" 1376 دانشگاه شهید بهشتی نوشته علیرضا اقبالی به راهنمایی دکتر قنبری استخراج شده است. همانطور که همه می دانند تحلیل هزینه فایده قبل از اجرا طرح صورت می گیرد واین پایان نامه هم تقریبا مربوط به همان زمان است. و البته شاید هم این پروژه تحقیقاتی برای وزارت و راه وترابری و به سبب میانالی بودن دکتر قنبری به ایشان سپرده شده است که در قالب پایان نامه دانشجویی انجام گرفته است. فکر کنم منظور آقای قنبری از درج مقاله در این سایت صرفا برای تبلیغات از این نظر که قبلا هم در باره میانا کار و تحقیق می کرده است باشد نه اینکه این مقاله را تازه نوشته باشد که بعضی ها اینگونه فکر کرده اند.
پاسخگویی خود آقای قنبری در این زمینه و اینکه آیا طرح هایی دیگر برای آینده میانا و کل آزربایجان دارند که با تحلیل های علمی و توان لابی گری آنها را به مرحله اجرا درآورند یا نه؟
0+−
اسماعیل
اسماعیل

#38 قاسم رحمت اللهی » 1390-11-29 00:25

اگر این نوشته ی سبک وغیر محققانه را نمی خواندم شاید بهتون رای می دادم اما دیگر وزنتان دستم آمد!!!
+3+−
قاسم رحمت اللهی
قاسم رحمت اللهی

#37 مردم » 1390-11-25 13:39

آقای دکتر لااقل با مردم ، سلام علیک می کردید .
−1+−
مردم
مردم

#36 «هاندوستي » 1390-11-25 13:38

آقاي قنبري ممان شما با فرار از پاسخ و درگير نشدن در بحثهاي كارشناسان اين سايت جلوه خوبي از خود نشان نداديد.
0+−
«هاندوستي
«هاندوستي

#35 المیرا ناصری » 1390-11-19 20:36

آقای قنبری واقعا با این فرارتان از پاسخ هم موقعیت خودتان را متزلزل کردید هم به ما اهانت کردید. حتی اگر ما 100 نفر باشیم و روستاهای مورد نظر شما 10 هزار نفر باشند ولی بدانید سری قبل آقای مددی با همین چندصد نفر کمتر به مجلس راه نیافت. 100 نفر هم مهم است. حتی 1 نفر هم مهم است.
+2+−
المیرا ناصری
المیرا ناصری

#34 دكتر سبحان ناصري » 1390-11-17 22:21

به نظر من آقای بیرامی بالاتر از آقای قنبری هستند. اول اینکه یک قدم پیش رفتند بعد مات شدند ولی آقای قنبری بدون حرکت مات شد. دوم اینکه آقای قنبری از الآن نشان می دهد که فرد پاسخگویی بوده و به مردم احترام قائل است.
ای کاش طوری می شد که افراد قبل از نامزدی از فیلتراسیون علمی ـ عملی رد می شدند و در مناظرات اینچنینی شرکت می کردند. قطع به یقین یا خودشان از نامزدی منصرف می شدند یا مردم از رای دادن منصرف می شدند.
0+−
دكتر سبحان ناصري
دكتر سبحان ناصري

#33 شهروند: » 1390-11-16 23:22

به نام خدا
***
مقاله ارائه شده – ارزش علمی و کاربردی لازم - در حال حاضر (سال 1390) را ندارد؛ به دلایل زیر:
(فقط به ذکر 4 دلیل مستند اکتفا می شود، مابقی در صورت ارسال پاسخ مستدل ومستند نویسنده به سوالات مطروحه کاربران محترم و اینجانب طرح خواهد شد).
***
الف) در تحقیق ذکر شده است؛[... بر اساس گزارش سازمان حمل و نقل پایانه هاي کشور در سال 1373 به نظر می رسد در محور میانه-تبریز بطور متوسط 808 تصادف روي می دهد...]
***با توجه به افتتاح اتوبان سرچم – تبریز در سال 1385 آمار مذکور که ناظر به سالهای قبل از آن می باشد فاقد ارزش استنادی و تبعاً علمی-کاربردی در زمان فعلی خواهد بود.اصولاً تأثیر غیر قابل انکار افتتاح اتوبان مذکور بر کاهش تصادفات جاده قدیم «تبریز – میانه» در تحقیق، نادیده گرفته شده و مغفول مانده است.
***
ب) در تحقیق ذکر شده است؛(... 10درصد ارزش دیه کشته شدگان به عنوان منافع ناشی از کاهش تصادفات در نظر گرفته می شوند).
***از سال 1373 که اعلام نرخ دیه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده، هر سال نرخ دیه در حدود 12 درصد افزایش یافته است با توجه به ارزش دیه در سال 1373 و همچنین در سال جاری(1390) که نرخ جديد ديه براي ماه‌هاي غير حرام 675 ميليون ريال و ماه حرام 900 ميليون ريال تعيين و اعلام شده، با توجه به کهنه بودن تحقیق، تغییرات فاحش نرخ ریالی دیه- از سال 1373 تا 1390- در مقاله ارسالی لحاظ نشده است.
***
ج) منابع ذکر شده، با تحقیق ارایه شده ارتباط موجه و معنا داری ندارد.
1- تاریخ ذکر شده برای منبع فارسی (1371) می باشد.
2-تواریخ منابع لاتین (1981 تا 1989) قید شده که به تاریخ شمسی معادل( 1359 تا 1367) میشود.
ولی در داخل متن تاریخ های( 1373 و 1374) ذکر شده است. یعنی تاریخ منابع استفاده شده، کهنه تر!؟ از تاریخ های ذکر شده در متن تحقیق است و همخوانی و ارزش استنتاج علمی ندارد. (چراکه اکتفا کردن به عنوان کلی منابع –و نه ذکر آنها به شکل «درون متنی» یا «پاورقی»- از نظر روش تحقیق فاقد ارزش است).
***
د) در تحقیق ذکر شده است؛(... اگر در مسیر مورد نظر شعاع 50 متري را به عنوان حریم خطوط راه آهن در نظر بگیریم.)
حريم قانوني راه آهن محدوده اي از اراضي بستر و حاشيه راه آهن است كه توسط مراجع ذيصلاح بر اساس قانون تعيين می شود. وقتی قانون، مقادیر را احصا کرده باشد؛ بر خلاف آن را نمی شود در نظر گرفت و بر اساس تصورات شخصی استنتاج و تحلیل نمود!
***برابر «ماده 13» قانون «كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن» مصوب فروردین 1320، حریم قانونی راه آهن 34 متر است و نه 50 متر! .
[آقای مهندس نائبی نیز در مورد مقدار حریم در کامنت شماره 7 تذکر لازم راداده اند ولی ظاهراً پاسخی دریافت ننموده اند]
***
فردی که با مدرک دکتری و عضویت در هیئت علمی دانشگاه, قصد ورود به مجلس و دخالت امر تقنین دارد بایستی بسیار «با دقت» و از همه مهمتر Uptodate و «پاسخگو» باشد!
که صد البته انتظار زیادی نیست!
***
شهروند 16/11/1390
+6+−
شهروند:
شهروند:

#32 اسماعيلي » 1390-11-16 17:12

آيا جذب 100 تا عوام راحت است يا 100 تا خواص؟ بجاي اينكه كسي اينجا سين جيم شود مي رود در آبادي ها راي جمع مي كند.
0+−
اسماعيلي
اسماعيلي

#31 طاهر نائبي » 1390-11-16 15:56

نقل کردن متاسفم:
زدن از سر و ته یک نظر برای جهت دادن به یک نظر کار صحیحی نیست در نظر من نه به کسی توهین شده بود نه اتهام ؛ اگه می خواید همه بیایند و کاندیدی را زیر سوال ببرند در سر در سایت این قانون را درج کنید .

نخیر ما چنین قصدی را نداریم، سوال ما این است که چرا سوالات بی پاسخ مانده است ؟ تفسیر شما از این که کسی به سوالات جواب نمی دهد چیست ؟ بگویید تا قانع شویم .
+1+−
طاهر نائبي
طاهر نائبي

#30 طاهر نائبي » 1390-11-16 15:55

نقل کردن امير احسان زاده:

آقای طاهر نائبی منظورم از کوچک این بود که یک نائبی بزرگ داریم که برای ما عزیز و بزرگ است و یک نائبی که برادر کوچکتر ایشان است و چند بار این اصطلاح را دیده بودم برای همین نوشتم ولی فکر می کنم شما تصور بدی از آن کردید. شما هم برای ما عزیز و بزرگ هستید ولی بدانید که عزیزتر و بزرگتر از نائبی بزرگ نخواهید بود.

ممنون شما لطف دارید ، فارغ از مسئله ی برادری ، هیچ گاه چنین تصوری را نکرده ام و نخواهم کرد .
+1+−
طاهر نائبي
طاهر نائبي

#29 متاسفم » 1390-11-16 15:43

زدن از سر و ته یک نظر برای جهت دادن به یک نظر کار صحیحی نیست در نظر من نه به کسی توهین شده بود نه اتهام ؛ اگه می خواید همه بیایند و کاندیدی را زیر سوال ببرند در سر در سایت این قانون را درج کنید .
0+−
متاسفم
متاسفم

#28 متاسفم » 1390-11-16 13:45

یعنی کاندیدی آن قدر بیکار شده که تغییر رای چند ده هزار روستایی را ول کند و بیاید دنبال رای چند صد نفر؟
0+−
متاسفم
متاسفم

#27 احمدی » 1390-11-16 07:45

ببخشید یه چیزی بگم؛ اکثر مقالات و تحلیل‌های اساتید کارهایی هستند که دانشجویان به عنوان تز یا کار تحقیقی آنها را انجام داده و بعد از اینکه فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ اساتید آنها را به اسم خودشان چاپ می‌کنند در برخی موارد هم؛ اساتید کارهای تحقیقی و تزهای دانشجویان قبلی را به عنوان تکلیف به دانشجویان جدید می‌دن تا در قالب مقاله طراحی شده و آنها را چاپ می‌کنن؛ البته در بیشتر موارد اینجوریه؛ انشاءالله کار دکتر اینجوری نباشه
0+−
احمدی
احمدی

#26 امير احسان زاده » 1390-11-15 22:20

نقل کردن طاهر نائبي:

آقای احسان زاده بزرگ ! ممنون که جاده را نشان دادید .
حداقل بنده و یا صدای میانه وام دار کسی نیستیم که بخواهیم او را تبلیغ کنیم ، آقایان از چندین ماه پیش سفره ها را گسترانده اند ، ما هم گفتیم اگر نامزدی بیاید به صورت رایگان می تواند مطلب بگذارد و اگر هم نیامد ، برایش کارت دعوت نمی فرستیم ،منتهی نیامدن در یک رسانه بیانگر این ست که نامزدها از سوالات تخصصی ترسیده و به دنبال تعریف و تمجید شنیدن هستند ، تا حد ممکن از کامنتهایی که در صدد تبلیغ شخصی باشد ، جلوگیری می کنیم، نگران نباشید.

آقای طاهر نائبی منظورم از کوچک این بود که یک نائبی بزرگ داریم که برای ما عزیز و بزرگ است و یک نائبی که برادر کوچکتر ایشان است و چند بار این اصطلاح را دیده بودم برای همین نوشتم ولی فکر می کنم شما تصور بدی از آن کردید. شما هم برای ما عزیز و بزرگ هستید ولی بدانید که عزیزتر و بزرگتر از نائبی بزرگ نخواهید بود.
0+−
امير احسان زاده
امير احسان زاده

#25 امير احسان زاده » 1390-11-15 22:17

در مقابل سئوال حتی اگر بگویید نمی گویم بهتر از سکوت است. این بی توجهی شما اهانت به همه است. شما نماینده شوید که اصلا نمی شود پاسخی دریافت کرد.
0+−
امير احسان زاده
امير احسان زاده

#24 میانالی » 1390-11-15 17:52

حالا خوبه یه سوال از تحقیق خودتون پرسیده شده وجواب نمی دین؟در مورد سوالات درباره ی میانه چه کار خواهید کرد؟
0+−
میانالی
میانالی

#23 رسولي » 1390-11-15 08:10

آقاي دكتر قنبري ممان اگر نمي توانستيد پاسخ دهيد چرا آمديد؟ در همين سايت صداي ميانه حداقل صد تا دكتر وجود داره كه مجاب كردنشان راحت نيست. كاش نمي آمديد. و چه بهتر كه جواب نداديد چون سئوالات سختتر و پيچيده تر مي شد.
0+−
رسولي
رسولي

#22 سرابی » 1390-11-14 21:53

آقای قنبری ممان شما در این محاسبات راه آهن میانه ـ تبریز را دو خطه فرض کرده اید یا تک خط؟ آیا برقی فرض کرده اید یا دیزلی؟
0+−
سرابی
سرابی

#21 مرتضي دانيالي » 1390-11-14 14:55

نقل کردن مرتضي دانيالي:
آقای دکتر قنبری سلام. از شاگردان کشته مرده ات هستم. خدا پشت و پناهتان باشد.

آقای دکتر قنبری من دومین شخصی بودم که برایتان کامنت گذاشتم. الان سه روز از این مطلب گذشته ولی شما حاضر نیستید به بدیهی ترین سوالات همشهریان پاسخ دهید. شما قبل از اینکه نامزد انتخاباتی باشید یک استاد هستید و مانند دانشگاه باید به سوالات پاسخ دهید. چند تا از سوالات مغرضانه است ولی چند سوال واقعا خوب بود. من شما را آن دکتر قنبری که می شناختم نمی بینم. با این وصف شما هم حال و هوای دانشگاه را از دست می دهید و هم در انتخابات موفق نمی شوید. اگر قرار باشد از حالا از سوال فرار کنید اگر نماینده شوید کجا باید شما را پیدا کنید.
آقای دکتر قنبری باز هم به عنوان یک شاگرد کوچک تقاضا دارم به دانشگاه برگردید این راه که می روید به جایی نمی رسد.
0+−
مرتضي دانيالي
مرتضي دانيالي

#20 طاهر نائبي » 1390-11-14 00:08

نقل کردن امير احسان زاده:
آقای نائبی کوچک لطفا بر اساس خط مشی نائبی بزرگ راه بروید و منحرف نشوید. شما چند کامنت تبلیغی تایید کرده اید. قرار شد فقط در موضوع راه اهن بحث شود. با این روش شما نیز مانند دیگران تبلیغات زودهنگام می کنید.

آقای احسان زاده بزرگ ! ممنون که جاده را نشان دادید .
حداقل بنده و یا صدای میانه وام دار کسی نیستیم که بخواهیم او را تبلیغ کنیم ، آقایان از چندین ماه پیش سفره ها را گسترانده اند ، ما هم گفتیم اگر نامزدی بیاید به صورت رایگان می تواند مطلب بگذارد و اگر هم نیامد ، برایش کارت دعوت نمی فرستیم ،منتهی نیامدن در یک رسانه بیانگر این ست که نامزدها از سوالات تخصصی ترسیده و به دنبال تعریف و تمجید شنیدن هستند ، تا حد ممکن از کامنتهایی که در صدد تبلیغ شخصی باشد ، جلوگیری می کنیم، نگران نباشید.
0+−
طاهر نائبي
طاهر نائبي

#19 طاهر نائبي » 1390-11-13 23:55

پاسخ ندادن به سوالات ، برای کسی که می خواهد بر صندلی نمایندگی مجلس تکیه کند ، چندان شایسته نیست .
حداقل 5 - 6 سوال تخصصی در این چند کامنت مطرح شده ولی پاسخی دریافت نکرده ایم.
امیدوارم ، این روند اصلاح شود و از سوالات فرار نکنیم که تاثیر منفی می گذارد .
+2+−
طاهر نائبي
طاهر نائبي

#18 المیرا ناصری » 1390-11-13 19:16

آقای نائبی فکر نمیکنم این مقاله حاصل یک تحقیق باشد بلکه در همین حد با تقریب و تخمین نوشته شده است وگرنه نتایج عددی باید ذکر می شد.
+1+−
المیرا ناصری
المیرا ناصری

#17 حسيني » 1390-11-13 10:42

آقاي قنبري مشكلات كنوني ميانه چيست؟ چه برنامه هايي داريد؟
+1+−
حسيني
حسيني

#16 امير احسان زاده » 1390-11-12 23:59

آقای نائبی کوچک لطفا بر اساس خط مشی نائبی بزرگ راه بروید و منحرف نشوید. شما چند کامنت تبلیغی تایید کرده اید. قرار شد فقط در موضوع راه اهن بحث شود. با این روش شما نیز مانند دیگران تبلیغات زودهنگام می کنید.
+1+−
امير احسان زاده
امير احسان زاده

#15 امير احسان زاده » 1390-11-12 23:57

آقای نائبی چه اصراری دارید که حتما در این موضوع جزئی و غیرضروری بحث کنید؟ اینهمه مشکلات شهر اینهمه گره کور باید از این نامزد محترم بپرسیم چه برنامه هایی دارند یا خودشان ما را درگیر این اصطلاحات پیچیده اقتصادی نکنند و روش حل مشکلات میانه را ذکر کنند. آقای قنبری باید ملموستر صحبت کنند که درد روز جامعه ماست.
0+−
امير احسان زاده
امير احسان زاده

#14 طاهر نائبي » 1390-11-12 23:06

خوش آمد میگویم بابت ورود به صداي میانه ، امید که بیش از این ازمقالات شما استفاده کنیم،تحقیق بسیار جامع و کاملیست .
+1+−
طاهر نائبي
طاهر نائبي

#13 سینا میثاقی » 1390-11-12 22:08

با سلام جناب اقای دکتر قنبری
بابت مقاله سازنده اقتصادی و عمرانی از شما تشکر می کنم به امید موفقیت روز افزون
−1+−
سینا میثاقی
سینا میثاقی

#12 ناديه سلطاني » 1390-11-12 20:08

آقای قنبری با سلام لطفا برنامه ها و اهداف خودتان از نامزدی را بنویسید.
+1+−
ناديه سلطاني
ناديه سلطاني

#11 دکتر اسماعیل انصاری » 1390-11-12 19:48

باسلام هرچند این بحث در تخصص بنده نیست اما روش تحقیقی ایشان برایم زیبا بود. فقط یک فرد دانشگاهی اینگونه مقاله کوتاه و استاندارد می تواند تهیه کند.
−6+−
دکتر اسماعیل انصاری
دکتر اسماعیل انصاری

#10 رضا امامی » 1390-11-12 18:46

آرزوی موفقیت دارم براشون
−1+−
رضا امامی
رضا امامی

#9 سایماز » 1390-11-12 18:16

با سلام
با توجه به این همه سابقه(که البته در رزومه تان قبلا اشاره فرموده اید)، اگر واقعا اهل تحقیق و پژوهش می بودید امروز باید حداقل دانشیار باشید تا استادیار!
+1+−
سایماز
سایماز

#8 محمدی » 1390-11-12 16:17

با تشکر از آقای قنبری بابت تجزیه و تحلیل این پروژه ریلی ،براساس آمار ، تصادفات سالیانه جاده‌های کشور محور میانه- تبریز همواره یکی از پرخطرترین جاده‌های کشور محسوب می‌شود.بی‌شک پس از ساخت راه‌آهن جدید میانه- بستان‌آباد- تبریز و اختصاص راه‌آهن قدیم تهران- تبریز حدفاصل میانه تا تبریز به عنوان مسیر باری جهت حمل کالا علاوه بر افزایش تعداد سفرها با جذب مسافران جاده‌ای به این مسیر باعث کاهش بار ترافیکی جاده مزبور و کاهش خسارات مالی و جانی خواهد شد.
−2+−
محمدی
محمدی

#7 محمدصادق نائبی » 1390-11-12 11:49

جناب دکتر قنبری ممان

باسلام و احترام و تشکر از ارسال این تحقیق دقیق و متقن ، از اینکه رسماً وارد صدای میانه شدید خوشآمد می گویم. امیدوارم با ارائه ایده ها و برنامه های خود در تقابل يا تفاهم افکار به نتایج مفیدی برسیم که همان پیشرفت زادگاهمان میانه عزیز است.

از آنجا که جنابعالی مصداقاً سخن گفته اید بنده نیز مصداقاً در این موضوع سخن خواهم گفت. امیدوارم بتوانیم در این موضوع به ابهامات پاسخ دهیم:

1 ـ سخن در کم و کیف مقاله برای بنده جایز نیست چراکه مقام علمی شما بر کسی پوشیده نیست اما انتظار داشتم در انتهای این تحقیق تلخیص شده ما را از نتایج عددی نیز آگاه می ساختید که متوجه شویم منظورتان از "به نظر می رسد که پروژه احداث راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز از توجیه اقتصادي بالایی برخوردار می باشد" چیست؟ آیا هریک از آن هزینه ها و منافع در تحقیق شما کمّی شده است؟ هزینه مستقیم و غیرمستقیم چقدر بوده و منافع مستقیم و غیرمستقیم چقدر هست و در عرض چند سال می توان به بازگشت سرمایه امیدبست هرچند به قول شما در چنین مسائلی باید به منافع اجتماعی نگاه کرد.

2 _ آیا در تحقیق خود راه آهن میانه ـ بستان آباد ـ تبریز را فقط با راه آهن میانه ـ مراغه ـ تبریز مقایسه کرده و به نتیجه رسیده اید؟ یا این شبکه ریلی را با جایگزینی بجای یک آزادراه میانه ـ بستان آباد ـ تبریز مقایسه کرده اید؟ هرچند در هر دو حالت شک نداریم که احداث این شبکه ریلی منافع زیادی خواهد داشت ولی در حالت دوم از نظر سطح اشغال، هزینه احداث، سطح حریم، استهلاک جاده و ریل، آلودگی صوتی و هوائی، خطرات جانی و مالی، امنیت، مصرف سوخت و ... تردیدی بر رجحان شبکه ریلی بر جاده نیست.

3 ـ آيا اين مقاله ، تلخيصي از يك تحقيق طولاني است يا بصورت كلي و با حدود و تقريب به اين نتايج رسيده ايد؟

4 ـ بعضي اعداد و ارقام اگر در محاسبات آمده است جاي ترديد دارد. براي نمونه حريم شبكه ريلي از آكس 17 متر به طرفين است كه جمعاً 34 متر مي شود ولي شما آنرا بيش از 50 متر از طرفين فرض كرديد كه در طول اين شبكه 180 كيلومتري با محاسبه شما 1920 هكتار و با تعريف مذكور 612 هكتار استخراج مي شود كه سه برابر شده است.
+6+−
محمدصادق نائبی
محمدصادق نائبی

#6 امیر » 1390-11-12 11:02

استاد عزیز طرح را اول کار می دهند الان پروزه درحال اتمام است .به نظر میرسد مطلب فوق متعلق به برادرتان مهندس قنبری است درحال ارزوی موفقیت برایتان را دارم......
+3+−
امیر
امیر

#5 رحيمي اصل » 1390-11-12 09:48

ترا خدا ببينيد چقدر تميز و مرتب قدم به قدم از مقدمه به نتيجه گيري رسيده؟ آدم كيف مي كند ميخواند
−4+−
رحيمي اصل
رحيمي اصل

#4 نعمتي » 1390-11-12 07:27

آقاي دكتر منتظر ايده و برنامه هايتان هستيم. اين بحث مربوط به برنامه هاي شما نيست. ضمناً كمي زيرديپلمي حرف بزنيد متوجه شويم.
−1+−
نعمتي
نعمتي

#3 وحید » 1390-11-12 02:30

آقای کریمی شما تو ستادی این طوری نظر ندهی بهتر هست.
0+−
وحید
وحید

#2 مرتضي دانيالي » 1390-11-12 01:37

آقای دکتر قنبری سلام. از شاگردان کشته مرده ات هستم. خدا پشت و پناهتان باشد.
−7+−
مرتضي دانيالي
مرتضي دانيالي

#1 علیرضا کریمی » 1390-11-12 01:29

یکی از افتخارات شهرمون است براشون آرزوی موفقیت میکنم :roll:
−5+−
علیرضا کریمی
علیرضا کریمی

اضافه کردن نظر